พิพัฒน์จัดให้ ให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพนักมวย

พิพัฒน์จัดให้ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 1/2565 บอร์ดมวย โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ

สาระสำคัญ ที่ประชุม รับทราบผลการให้ความช่วยเหลือ สวัสดิการแก่บุคคล ในวงการกีฬามวย ประกอบด้วย

พิพัฒน์จัดให้

ให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย ที่ได้รับสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 4,459,000 บาท และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 1,200,000 บาท

ให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก ารให้ความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีพเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน เสี่ยฮุยเดือด

โดยอนุมัติให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายเขื่อนแก้ว ยาวิชัย สิงห์คะนอง สิงห์วัลลภ, นายสงัด จันทร์ตา หัวหน้าค่าย ส.บริสุทธิ์, นายสิน เปียทอง หัวหน้าค่ายมวย ศิษย์ประกายฟ้า , นายชนะ บุตรมณี หัวหน้าค่ายมวย ส.สมรลักษณ์ , นายธนากร สอนดี ดีเซลน้อย และนายสุวรรณ ศิลปายะ อ๊อดน้อย ส.วิไลพร

ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ขอรับการสงเคราะห์

ให้ความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้ดำเนินการพิจารณา คุณสมบัติของผู้ขอรับการสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีพ เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน

พิพัฒน์จัดให้

การให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพ แก่ผู้จัดการศพของนักมวย อดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย โดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 8 รายๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ประกอบด้วย นายนุกูล ประไพศรี, นายบัวลา สากุล, นายนิพนธ์ เลิศจันทร์, นายกรรณธรรม คล่องทิพย์กุล, นายอุดม สวรพันธ์, นายสมชัย ขวัญนาค, นายสุริศักดิ์ สมควรทัด, นายสิงห์โต ทุ่งเก้า พิพัฒน์จัดให้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบหลักการ และดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการพิจารณารายละเอียด และจัดทำบันทึกความเข้าใจ ในด้านการการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย กับกองทัพบก โดยสนามมวยเวทีลุมพินี และอนุมัติหลักการ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำรายละเอียด โครงการการจัดแข่งขัน มวยไทยอาชีพชิงแชมป์โลก

ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้า ต่อคณะกรรมการทุกระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านแนวทางการพัฒนาสนับสนุนมวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และขยายสู่ระดับสากล

โดยการพัฒนาขับเคลื่อนมวยไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมไทย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมกีฬา ในระดับโลกที่ช่วยสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประเทศใน 2 กิจกรรม ที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ การจัดการแข่งขันมวยไทย อาชีพชิงแชมป์โลก และการพัฒนาบุคลากรกีฬามวยอย่างเป็นระบบ มวย วันนี้